obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jenom "podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti při realizaci pronájmu fotoateliéru mezi smluvními stranami:

Ing. Kristýna Hanáková, se sídlem Litoměřická 582/16, 190 00, Praha 9, IČO: 76357741, DIČ: CZ8259140483, jako pronajímatelem.

Ing. Vladislav Hanák, se sídlem Litoměřická 582/16, 190 00, Praha 9, IČO: 09192611, jako provozovatelem.

Telefon: 734 135 575

E-mail: kristyna.hanakova@centrum.cz

Web: www.prosekstudio.cz

a

nájemcem – fyzickou nebo právnickou osobou, která uzavírá s pronajímatelem smlouvu o pronájmu fotoateliéru za použití elektronického formuláře, či jiným způsobem.

Podmínky se tedy vztahují jak na smlouvy, uzavírané za použití elektronického formuláře, tak přiměřeně i na smlouvy, uzavírané jiným způsobem, pokud není mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

Nájemce rezervací ateliéru, a to ať elektronicky prostřednictvím formuláře či jiným způsobem, potvrzuje, že se seznámil s obsahem obchodních podmínek a byly mu srozumitelně poskytnuty veškeré potřebné informace, práva a povinnosti pojící se s poskytnutou službou. Nájemce odesláním elektronického formuláře potvrzuje, že je způsobilý a oprávněný uzavřít smlouvu za dohodnutých podmínek.

Předmět závazkového vztahu

Předmětem závazkového vztahu vzniklého uzavřením smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem, je pronájem provozovny – fotoateliéru na adrese Prosecká 677, 190 00 Praha 9 - Prosek v 10.NP s příslušenstvím a vybavením, za účelem, za cenu a na dobu mezi stranami ujednanou.

Účelem nájmu je vždy pouze fotografování čili pořízení fotografických snímků, pokud není předem dohodnuto jinak. Nájemce se zavazuje, že bude předmět nájmu užívat jen k ujednanému účelu.

Způsob uzavření smlouvy

Nájemce objednává službu – pronájem pomocí formuláře v elektronické podobě, který je uveřejněn na webových stránkách pronajímatele. Vytvořením rezervace nájemce potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bez výhrad s nimi souhlasí. Potvrzuje také, že souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Na adrese https://www.prosekstudio.cz/kontakt/ získá nájemce přístup do rezervačního systému. Objednávku zde provede následovně:

1. Krok – zvolí službu s počtem hodin, kterou chce pronajmout a klikne na tlačítko "Další krok"

2. Krok – vybere v online kalendáři z volných hodin požadovaný termín (den a hodinu), pokud se nájemce rozhodne změnit požadovaný blok s počtem hodin, vrátí se k předchozímu kroku, ve kterém provede požadovanou změnu potvrzením jiného typu bloku.

3. Krok – vyplní veškeré osobní údaje, nájemce je povinen uvést pravdivé údaje o své totožnosti, do pole Poznámka uvede fakturační údaje či jiné individuální sdělení. Stisknutím tlačítka "Další krok" dojde k uskutečnění rezervace a jejího shrnutí.

4. Krok – nájemce vyčká na schválení rezervace pronajímatelem. Vyrozumění obdrží nájemce nejpozději do 24 hodin od vytvoření rezervace přes formulář. V urgentních případech využijte rezervaci přes mobilní telefon pronajímatele.

5. Platba za rezervaci studia probíhá v hotovosti před uskutečněním pronájmu v přesné výši nebo dopředu na bankovní účet: 283818055/0300 vedený u ČSOB, a.s.

V případě neuhrazení částky v hotovosti před uskutečněním pronájmu má pronajímatel právo rezervaci bez dalšího upozornění zrušit a nájemce do provozovny nevpustit. Pronajímatel zároveň nenese zodpovědnost za jakékoliv vzniklé škody s tím spojené na straně nájemce či dalších účastníků plánovaného pronájmu.

V případě volby úhrady na bankovní účet pronajímatele: pokud cena pronájmu není připsána na účet pronajímatele před plánovaným pronájmem, vyhrazuje si pronajímatel právo neumožnit nájemci vstup do předmětu pronájmu. Pronajímatel zároveň nenese zodpovědnost za jakékoliv vzniklé škody s tím spojené na straně nájemce či dalších účastníků plánovaného pronájmu.

Cena pronájmu

Cena pronájmu je uvedena v ceníku uveřejněném na webových stránkách pronajímatele. Nájemné zahrnuje užití předmětu pronájmu maximálním počtem účastníků v počtu 6 (1 fotograf a 5 účastníků). Nájemné podle smluv uzavřených prostřednictvím elektronického formuláře je možné hradit v hotovosti nebo na bankovní účet pronajímatele.

Doba pronájmu

Pronájem je vždy sjednán na dobu určitou, a to dobu přesně ujednanou mezi pronajímatelem a nájemcem v každé smlouvě. Doba nájmu vždy zahrnuje i veškerou přípravu na počátku pronájmu a stejně tak i nezbytné úkony na konci pronájmu, jako např. úklid rekvizit a navrácení vybavení na původní místo, úklid, zavírání oken, balení vlastního vybavení atp.).

Doba pronájmu je vždy ujednána jako pevná a závazná a na dobu jejího trvání nemá žádný vliv pozdní zahájení užívání předmětu pronájmu nájemcem; stejně tak předčasné opuštění předmětu pronájmu nájemcem nemá vliv na trvání pronájmu a nájemce je povinen uhradit nájemné za celou sjednanou dobu pronájmu.

Dobu pronájmu je možné v rámci jedné objednávky a jednoho dne ujednat vždy pouze na hodiny po sobě jdoucí; pokud bude nájemce požadovat v rámci jednoho dne více termínů na sebe bezprostředně nenavazujících, musí učinit separátní objednávky a uzavřít s pronajímatelem více smluv.

Nájemce má právo rezervaci 1x bezplatně přesunout. Nový termín je třeba vyčerpat nejpozději do 2 měsíců od data původní rezervace.

Rezervaci nelze přesunout na nový termín méně než 72 hodin před plánovaným pronájmem.

Storno poplatek při zrušení rezervace do 72h před pronájmem činí 50% fakturované částky. Storno poplatek při zrušení rezervace méně než 72h před pronájmem činí 100% fakturované částky.

Nájemci je umožněn vstup do fotoateliéru ne dříve než 5 minut před počátkem sjednaného pronájmu (nebude-li dohodnuto jinak).

Před uplynutím výše sjednané doby může pronájem skončit: A. dohodou pronajímatele a nájemce, B. okamžitou výpovědí pronajímatele v případě, že nájemce bude hrubým způsobem porušovat ujednání smlouvy, těchto podmínek či jiné povinnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména pokud způsobí na předmětu nájmu škodu nebo bude v důsledku užívání nájemce hrozit vznik závažné škody či jiné újmy.

Další práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

Pronajímatel je povinen odevzdat nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilém k smluvenému užívání a řádně plnit všechny svoje povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy.

Nájemce je povinen užívat předmět nájmu výhradně ke sjednanému účelu a v dohodnutém rozsahu. Nájemce je povinen seznámit s pravidly užívání fotoateliéru všechny osoby, kterým umožní do předmětu nájmu přístup.

Pronajímatel si vyhrazuje právo změny vybavení a dekorací studia bez předchozího upozornění.

V celém fotoateliéru je přísně zakázáno:

• focení/natáčení pornografického charakteru

• konzumace alkoholických nápojů

• kouření

• jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm

• používání jakýchkoliv speciálních efektů (kouř, bubliny, konfety, tělové oleje atp.)

• vstupovat do studia s jídlem v neuzavíratelných nádobách

• pokládat jídlo a nápoje na nábytek a rekvizity pronajímatele

• ponechávat děti bez dozoru

• vstup se zvířaty

• provádět jakékoliv činnosti, které by mohly způsobit škodu

Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu, nebo jeho část, do užívání jakýmkoliv třetím osobám.

Nájemce je povinen okamžitě odkladu oznámit pronajímateli vznik jakékoliv škodní události na předmětu nájmu. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, která by vznikla z nesplnění této povinnosti.

Nájemce je povinen kdykoliv umožnit pronajímateli přístup do předmětu nájmu za účelem kontroly řádného užívání nájemcem.

Nájemce je povinen při užívání předmětu nájmu dodržovat hygienické, bezpečnostní, ekologické, protipožární a další obecně závazné právní předpisy vztahující se k činnosti nájemce, vykonávané v předmětu nájmu.

Nájemce přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup, stejně jako přebírá odpovědnost za svůj majetek do prostor vnesený.

Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, kterou způsobí na předmětu nájmu činností svou, svých zaměstnanců či osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup. Nájemce se zavazuje způsobenou škodu pronajímateli neprodleně nahradit.

Při pronájmu za účelem pořízení videozáznamu (natáčení), pronajímatel nezaručuje čistotu zvukové stopy.

Nábytek a interiérové vybavení se může lišit od vyobrazení v propagačních materiálech a mediích (webové stránky, Facebook, Instagram).

Nájemce je povinen po skončení pronájmu vrátit pronajímateli předmět nájmu ve stavu, v jakém jej převzal na počátku pronájmu.

Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí rezervace bez udání důvodu. Platba za pronájem bude v takovém případě bezodkladně vrácena na účet nájemce.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Nájemce, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že pronajímatel poskytuje pronájem jako aktivitu využití volného času, přičemž pronajímatel poskytuje svoje plnění v přesně určeném termínu, a z tohoto důvodu nájemce, který je spotřebitelem, nemá právo odstoupit od smlouvy podle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

Práva z vadného plnění

Nájemce je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku a za podmínek tam uvedených. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna na adrese kristyna.hanakova@centrum.cz. Na uvedenou adresu lze zasílat také stížnosti ve vztahu k poskytnutí služeb pronajímatele.

Uplatnění práva z vadného plnění či stížnost dle předchozího bodu (dále jen jako "reklamace") musí vždy obsahovat označení nájemce a popis konkrétních nedostatků. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada plnění ze strany pronajímatele a jaké konkrétní právo dle občanského zákoníku nájemce uplatňuje. Reklamace musí být vždy dostatečně určitá, aby ji mohl pronajímatel objektivně posoudit. Pronajímatel se zavazuje reklamaci řešit bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Po vyřízení reklamace bude nájemce o způsobu vyřízení vyrozuměn emailem.

Závěrečná ustanovení

Znění těchto podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 3. 2023.